ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 83

۶ (عدد)

6 ششمین عدد یک رقمی است ، که اول نیست و دومین عدد کوچک مرکب و یک عدد کامل است. این عدد ششمین عدد طبیعی و هفتمین عدد حسابی است عددی بر ۶ بخش پذیر است که هم بر ۲ و هم بر ۳ بخش پذیر باشد.

آزمون اول بودن ای‌کی‌اس

آزمون اول بودن AKS یک الگوریتم قطعی برای اثبات اول بودن یا نبودن اعداد طبیعی می‌باشد که توسط مانیندرا آرگاوال، نیراج کایال و نیتین ساکسنا –پژوهشگران علوم رایانه در موسسه هندی فناوری کانپور- در تاریخ ۶ اوت ۲۰۰۲ در مقاله‌ای با عنوان" prime is in P” ...

اعداد اول بزرگ

به عدد صحیح بزرگتر از یک عدد اول گفته می‌شود اگر تنها مقسوم علیه آن یک و خود آن عدد باشد. برای مثال مقسوم علیه‌های اول عدد ۱۰ اعداد ۲ و ۵ هستند. و شش عدد اول نخست ۲، ۳، ۵، ۷، ۱۱و ۱۳ هستند. قضیه اساسی حساب Fundamantal Theorem of Arithmethic نشان م ...

تابع اعداد اول

در ریاضییات، به‌طور ویژه در نظریه اعداد، تابع اعداد اول ، تابعی از اعداد طبیعی به اعداد طبیعی همانند تابع فاکتوریل می‌باشد که به جای ضرب اعداد صحیح مثبت، اعداد اول صرفاً ضرب می‌شوند. دو تعریف متضاد وجود دارد که تفسیر این استدلال را متفاوت می‌کند: ...

تولید اعداد اول

در نظریه اعداد رایانشی، الگوریتم‌های مختلفی تولید اعداد اول به صورت کارا را ممکن می‌کند. این در کاربردهای مختلفی، از جمله جدول درهم‌سازی، رمزنگاری کلید عمومی و جستجوی ریشه‌های اول اعداد بزرگ استفاده می‌شوند. برای اعداد نسبتاً کوچک، می‌توان امتحان ...

توابع مثلثاتی

در ریاضیات، منظور از توابع مثلثاتی شش تابع سینوس، کسینوس، تانژانت، کتانژانت، سکانت و کسکانت است که این توابع رابطهٔ میان زاویه‌ها و ضلع‌های یک مثلث قائم‌الزاویه را نشان می‌دهند و به همین دلیل توابع مثلثاتی نامیده می‌شوند. قدمت اولین متن‌های به جا ...

توابع معکوس مثلثاتی

توابع معکوس مثلثاتی در ریاضیات، معکوس تابع‌های مثلثاتی اند که طبق تعریف تابع وارون، بُرد آن‌ها زیرمجموعهٔ دامنهٔ تابع اصلی دیگری است. از آنجایی که تابع‌های مثلثاتی هیچکدام یک به یک نیستند، برای همین برای اینکه وارون آن‌ها تابع بماند باید آن‌ها را ...

ثابت جفت گرانشی

ثابت جفت گرانشی یک ثابت بنیادی در علم فیزیک است که برای بررسی گرانش بین دو ذره بنیادی باردار با جرم غیر صفر کاربرد دارد.این ثابت که با نماد α G نشان داده می‌شود بی بعد بوده و در نتیجه در دستگاه های اندازه گیری مختلف همواره عددی ثابت است.

ثابت ساختار ریز

در دانش فیزیک، ثابت ساختار ریز که با نام ثابت زومرفلد نیز شناخته می‌شود و با نشان α نمایش داده می شود، یکی از ثابتهای بنیادین فیزیک است که ویژگی قدرت برهم‌کنش الکترومغناطیس را بین ذرات باردار شده با بار پایه مشخص می‌نماید. این ثابت با بار الکترون ...

سختی برینل

مقیاس برینل سختی مواد را از طریق مقیاس نفوذ یک فرو رونده فشار داده شده بر روی قطعه ای آزمایشی از ماده، مشخص میکند. این یکی از چندین تعریف سختی در علم مواد است.

سختی راکول

سختی راکول یکی از معیارهای سختی است که بر اساس مقاومت مواد در برابر فرورونده با اعمال بار بزرگتر در مقایسه با بار اولیه سختی آنها را تعیین می‌کند. معیارهای مختلفی برای این سختی وجود دارد که هرکدام توسط یک حرف انگلیسی نشان داده می‌شود. این روش سخت ...

ضریب اف

ضریب اف ، عددی‌ است برای مشخص کردن و اندازه‌گیری بزرگی دریچه دیافراگم یک مجموعه نوری. این عدد معمولاً به صورت f / # {\displaystyle f/\#} یا f # {\displaystyle f\#} یا N {\displaystyle N} نمایش داده می‌شود که: f # = N = f D {\displaystyle f\#=N={\ ...

ضریب بازتاب

ضریب بازتاب یا ضریب انعکاس در فیزیک و مهندسی برق در شرایطی مطرح می‌شود که موجی در حال انتشار در یک محیط ناپیوسته باشد. ضریب بازتاب مشخص‌کنندهٔ دامنه یا شدت موج بازتابیده نسبت به موج پیشامد است. ضریب بازتاب رابطهٔ نزدیکی با ضریب انتقال دارد. تخصص‌ ...

ضریب خوبی

ضریب خوبی ضریبی است که اریک لیتویت برای تعیین میزان خوبی موتور الکتریکی تعریف کرد. با استفاده از این ضریب وی توانست کارایی شناوری مغناطیسی موتور القایی را بهبود بخشد. G = ω r e s i s t a n c e × r e l u c t a n c e = ω μ σ A m A e l m l e {\displ ...

ضریب شکست

ضریب شکست n یک محیط در نورشناسی، مقیاسی است بدون بعد برای نشان دادن آنکه سرعت نور یا هر پرتو دیگر در آن محیط چه مقدار نسبت به خلأ کاهش می‌یابد. ضریب شکست چنین تعریف می‌شود. n = c v {\displaystyle n={\frac {c}{v}}} که در آن c سرعت نور در خلأ و v س ...

ضریب وانت‌هوف

ضریب وانت‌هوف i ، کمیتی‌ست جهت بیان اثر حل شونده روی خواص کولیگاتیوی چون فشار اسمزی، پایین آوردن نسبی فشار بخار، بالا رفتن نقطه جوش و کاهش نقطه انجماد. ضریب وانت‌هوف ، نسبت بین غلظت واقعی ذرات تولید شده هنگام حل شدن ماده در حلال، به غلظت ماده برا ...

ضریب همبستگی

ضریب همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجهٔ رابطهٔ یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است. ضریب همبستگی، یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر است. ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه را نشان می‌دهد. این ضریب بین ۱ تا ۱- ا ...

عدد اتوود

عدد اتوود که با نماد نشان داده می‌شود یک عدد بی بعد می‌باشد که در دینامیک سیالات برای توصیف ناپایداری‌های ریلی - تیلراستفاده می‌شود.این عدد عبارت است از نسبت چگالی‌ها که یک عبارت بی بعد است.عدد اتوود پارامتری مهم در مطالعه ناپایداری‌های ریلی - تی ...

عدد ارشمیدس

عدد ارشمیدس که با نشان داده می‌شود یک عدد بدون بعد می‌باشد که تعیین‌کننده حرکت مایعات به علت تفاوت چگالی می‌باشد.این عدد به افتخار دانشمند یونانی ارشمیدس نامگذاری شده‌است.

عدد اریکسن

عدد اریکسن کمیتی بدون بعد است که در بررسی رفتار کریستال‌های مایع کاربرد داشته و به صورت نسبت نیروهای ویسکوز به نیروهای الاستیک تعریف می‌شود.این کمیت که با نماد E r {\displaystyle \mathrm {Er} } نماش داده می‌شود به افتخار ریاضی دان آمریکایی جرالد ...

عدد استانتون

عدد استانتون معروف به عدد نوسلت اصلاح شده یک عدد بدون بعد بوده که نشان دهندهٔ نسبت شار گرمایی جابجایی سیال به ظرفیت گرمایی آن است. این عدد که با نماد St یا C H نشان داده می‌شود به افتخار مهندس بریتانیایی توماس ادوارد استانتون نامگذاری شده است.

عدد استروهال

عدد استروهال یک عدد بدون بعد می باشد که در دینامیک سیالات برای توصیف مکانیسم جریان نوسانی سیال مورد استفاده قرار می گیرد.این عدد به افتخار وینسنت استروهال فیزیک‌دان اهل جمهوری چک نامگذاری شده‌است و به صورت زیر تعریف می شود: S t = f L V, {\display ...

عدد استوکس

عدد استوکس یک عدد بی بعد است که در دینامیک سیالات برای پیش بینی رفتار ذرات سیال به کار می رود.این عدد به افتخار ریاضیدان ایرلندی جورج استوکس نام گذاری شده است. S t k = τ U o d c {\displaystyle Stk={\frac {\tau \,U_{o}}{d_{c}}}}

عدد اشمیت

عدد اشمیت یک عدد بدون بعد می‌باشد که بیانگر نسبت نفوذ مومنتوم به نفوذپذیری جرمی می‌باشد. این عدد به افتخار مهندس آلمانی ارنست هاینریش ویلهلم اشمیت نامگذاری شده‌است.

عدد اکرت

عدد اکرت یک عدد بدون بعد می‌باشد که نشان دهندهٔ نسبت انرژی جنبشی سیال به اختلاف آنتالپی در لایه مرزی گرمایی است. این عدد که با نماد Ec نشان داده می‌شود برای تعیین تلفات در انتقال حرارت بکار می رود و به افتخار دانشمند آمریکایی ارنست اکرت نامگذاری ...

عدد اکمن

عدد اکمن یک عدد بدون بعد می‌باشد که در توصیف پدیده‌های ژئوفیزیکی اتمسفر هوا و اقیانوس ها کاربرد دارد.این عدد بیان گر نسبت نیروی ویسکوزیته سیال به نیروی کوریولیس می‌باشد.این عدد که با نماد نشان داده می‌شود، به افتخار اقیانوس شناس سوئدی اکمن نامگذا ...

عدد اورسل

عدد اورسل یک عدد بدون بعد می‌باشد که به افتخار ریاضیدان بریتانیایی فریتز اورسل نامگذاری شده‌است.این عدد با نماد U نشان داده شده و به صورت زیر تعریف می‌شود: U = h λ h 2 = H λ 2 h 3, {\displaystyle U\,=\,{\frac {H}{h}}\left{\frac {\lambda }{h}}\rig ...

عدد اویلر (فیزیک)

در جریان سیال عدد اویلر یک عدد بدون بعد است که نسبت نیروی فشار به نیروی اینرسی شناخته می‌شود و از فرمول زیر بدست می‌آید: Δ p / L ρ V 2 / L = Δ p ρ V 2 {\displaystyle {\frac {\Delta p/L}{\rho V^{2}/L}}={\frac {\Delta p}{\rho V^{2}}}} که در آن Δ p ...

عدد باند

عدد باند عددی بی بعد است که در مکانیک سیالات به نسبت بین نیروی درونی به تنش سطحی که در سطح بین مایع و گاز یا در سطح بین دو مایع غیرقابل حل عمل میکنند گفته می‌شود. طبق تعریف مقدار آن توسط رابطه زیر به دست میاید: B o = ρ a L 2 γ {\displaystyle {\rm ...

عدد برینکمن

عدد بریکمن یک عدد بی بعد است که نشان دهندهٔ انتقال گرما به طریق رسانش به سیال اطراف با ویسکوزیته معلوم است. این عدد با نماد N Br یا B r {\displaystyle Br} نشان داده می‌شود.

عدد بگنولد

عدد بگنولد یک کمیت بدون بعد می باشد که در توصیف رفتار جریان های شامل جامدات گرانولی کاربرد دارد.این عدد به افتخار رالف بگنولد نامگذاری شده است. این عدد با نماد B a {\displaystyle Ba} نمایش داده می‌شود و به صورت زیر تعریف می شود: B a = m D 2 γ 2 γ ...

عدد بلاک

عدد بلاک یک کمیت بدون بعد می باشد که در دینامیک سیالات نشان دهنده نسبت نیروی اینرسی به نیروی ویسکوزیته است.این کمیت در واقع تعمیم یافته عدد بدون بعد رینولدز است.این کمیت بیشتر در بررسی رفتار سیالات در سطوح متخلخل استفاده می شود.این کیت به صورت زی ...

عدد بیجان

عدد بیجان یک عدد بی بعد است که به افتخار دانشمند آمریکایی و استاد دانشگاه دوک آدریان بیجان نامگذاری شده‌است. دو عدد با این نام نامگذاری شده‌است. یکی در ترمودینامیک و دیگری در مکانیک سیالات.

عدد بیو

عدد بیو عددی بدون بعد است که در محاسبات انتقال حرارت گذرا بکار می‌رود. این عدد به افتخار فیزیک‌دان فرانسوی ژان باپتیس بیو نامگذاری شده‌است که ارتباط مقاومت به انتقال حرارت داخلی و سطح بدنه را نشان می‌دهد. این عدد به صورت زیر تعریف می‌شود: که در آ ...

عدد پرنتل

عدد پرنتل یا عدد پرانتل یک عدد بدون بعد است که بیانگر نسبت نفوذ اندازه حرکت به نفوذ گرمایی است. این عدد به افتخار فیزیکدان آلمانی لودویگ پرانتل نام گذاری شده‌است. در واقع می‌توان این عدد را نسبت ضخامت لایه مرزی سرعت به ضخامت لایه مرزی گرمایی دانست.

عدد پکله

عدد پکله یک عدد بدون بعد است که در مطالعهٔ فرایندهای انتقال در شاره‌ها به کار می‌رود. عدد پکله نشان‌دهندهٔ نسبت حرکت هدف‌مند یک کمیت فیزیکی به حرکت کاتوره‌ای آن در شاره است. این عدد که با نماد Pe نمایش داده می‌شود، به افتخار فیزیک‌دان فرانسوی ژان ...

عدد تیلور

عدد تیلور یک عدد بدون بعد می‌باشد که در دینامیک سیالات بیانگر نیروی گریز از مرکز یا نیروی اینرسی حول محور گردش سیال به نیروهای چسبندگی می‌باشد.این کمیت به افتخار فیزیک‌دان بریتانیایی جفری اینگرام تیلور نامگذاری شده‌است.تعاریف زیادی از عدد تیلور و ...

عدد چاندراسکار

عدد چاندراسکار یک عدد بدون بعد است که برای توصیف همرفت مغناطیسی به کار می رود و به صورت نسبت نیروی لورنتس به ویسکوزیته تعریف می شود.این عدد به افتخار اخترفیزیکدان هندی سابراهمانین چاندراسکار نامگذاری شده است.این عدد به صورت زیر تعریف می شود: 1 σ ...

عدد دبورا

عدد دبورا یک عدد بی بعد بوده که در علم رئولوژی ویژگی‌های یک سیال را توصیف می‌کند. این عدد از نسبت زمان استراحت به مقیاس زمانی آزمایش محاسبه می‌شود. این کمیت که با نماد D e {\displaystyle De} به صورت زیر تعریف می‌شود: D e = t c t p {\displaystyle ...

عدد دین

عدد دین یک عدد بی بعد می‌باشد که در دینامیک سیالات برای مطالعه جریان در داخل لوله‌های قوس دار و کانال‌ها استفاده می‌شود. این عدد به افتخار ریاضیدان بریتانیایی دین نامگذاری شده‌است. این کمیت که با نماد D e {\displaystyle De} نشان داده می‌شود به صو ...

عدد رایلی

عدد رایلی یک عدد بدون بعد می‌باشد که در دینامیک سیالات نشان دهندهٔ نسبت نیروی شناوری به پخش گرما می‌باشد. این عدد در انتقال گرمای جابجایی طبیعی کاربرد دارد. همچنین عدد رایلی از ضرب عدد گراشوف که نشان دهنده ارتباط بین نیروی شناوری و ویسکوزیته است ...

عدد روسبی

عدد روسبی یک عدد بدون بعد می باشد که برای توصیف رفتار سیال به کار می رود.این عدد از نسبت نیروی اینرسی به نیروی کوریولیس که به ترتیب عبارت v ⋅ ∇ v ∼ U 2 / L {\displaystyle v\cdot \nabla v\sim U^{2}/L} و Ω × v ∼ U Ω {\displaystyle \Omega \times v\s ...

عدد روشکو

عدد روشکو یک عدد بی بعد می باشد که در دینامیک سیالات برای توصیف رفتار سیالات متلاطم استفاده می شود.عدد روشکو به افتخار هوانورد آمریکایی آناتول روشکو نامگذاری شده است.این عدد که با نماد R o {\displaystyle Ro} نشان داده می‌شود به صورت زیر تعریف می ...

عدد ریچاردسون

عدد ریچاردسون یک عدد بی بعد در دینامیک سیالات است که از نسبت انرژی پتانسیل به انرژی جنبشی حاصل می‌شود. این عدد با نماد R i {\displaystyle Ri} نشان داده می‌شود و به افتخار دانشمند انگلیسی، لوئیس فرای ریچاردسون نامگذاری شده‌است. اگر عدد ریچاردسون م ...

عدد رینولدز

عدد رینولدز کمیت بدون یکای مهمی است که در مکانیک سیالات برای پیش‌بینی الگوی جریان از آن استفاده می‌شود. این عدد نسبت نیروی لختی به نیروی گرانروی می‌باشد. در اعداد رینولدز پایین تمایل جریان به داشتن الگویی آرام و لایه ای می باشد، در حالیکه در اعدا ...

عدد شروود

عدد شروود که با نام عدد ناسلت در انتقال جرم نیز شناخته می‌شود، یک عدد بدون بعد می‌باشد که در علم انتقال جرم نشان دهنده نسبت میزان انتقال جرم از طریق همرفتی به نفوذ پذیری جرمی می‌باشد. این عدد که با نماد نشان داده می‌شود به افتخار مهندس شیمی آمریک ...

عدد شیلدز

عدد شیلدز یک عدد بدون بعد می باشد.این عدد با نماد τ ∗ {\displaystyle \tau _{\ast }} یا θ {\displaystyle \theta } نشان داده می‌شود و به صورت زیر تعریف می شود: τ ∗ = θ = τ ρ s − ρ g D, {\displaystyle \tau _{\ast }=\theta ={\frac {\tau }{\rho _{s}-\ ...

عدد فرود

عدد فرود ، در زمینه جریان سیالات، یک عدد بدون بعد است که به افتخار ویلیام فرود نامگذاری شده‌است. در تعریف این عدد آمده‌است: . نسبت نیروی اینرسی به نیروی جاذبه در حرکت یک سیال. این نیرو در جریان‌هائی که شکل امواج از نیروی جاذبه متاثر می‌شود مانند ...

عدد فوریه

عدد فوریه یک عدد بدون بعد می‌باشد که در فیزیک و مهندسی معیاری از انتقال گرمای هدایتی از داخل یک جسم به گرمای ذخیره شده‌است. عدد فوریه بزرگتر نشان دهنده انتشار سریع تر گرما از داخل جسم است. این کمیت که با نماد F o {\displaystyle Fo} نشان داده می‌ش ...

عدد کوانتومی

عدد کوانتومی الکترون‌های مداری یک اتم، یا اتم‌ها در یک مولکول، بر حسب نوع، چرخش، ارتعاش،اسپین، انرژی‌های مختلفی دارند. بر اساس نظریهٔ کوانتومی، مقدار انرژی چنین ذراتی کوانتیده‌است، یعنی تنها می‌تواند مقادیر معین و مشخصی داشته باشد. هر یک از چنین ...