ⓘ قید, ریاضیات. در ریاضیات، قید شرطی است که جواب مسئلهٔ بهینه‌سازی باید ارضا کند. انواع متعددی از قیدها وجود دارند: قیود تساوی، قیود نابرابری، و عدد صحیح. مجموعه ..

پیوستگی یکنواخت

در ریاضیات، به بیان کلی می توان گفت که تابع f پیوسته یکنواخت است اگر بتوان تضمین کرد که با نزدیک کردن x و y به میزان کافی به یک دیگر، f و f را می توان به میزان دلخواه به هم نزدیک نمود؛ برعکس پیوستگی عادی توابع، که در آن فاصله بیشینه بین f و f ممکن است به خود x و y وابستگی داشته باشد. اگر توابع پیوسته روی دامنه متناهی بی کران باشند ممکن است به طور یکنواخت پیوسته نباشند همچون f x = 1 x {\displaystyle fx={\frac {1}{x}}} روی 0, 1 {\displaystyle 0.1} ، یا در حالتی که شیب خطوط مماس بر تابع مورد نظر بی کران باشند همچون f x = x 2 {\displaystyle fx=x^{2}} روی خط حقیقی. با این حال، هر نگاشت لیپشیتز ...

                                     

ⓘ قید (ریاضیات)

در ریاضیات، قید شرطی است که جواب مسئلهٔ بهینه‌سازی باید ارضا کند. انواع متعددی از قیدها وجود دارند: قیود تساوی، قیود نابرابری، و عدد صحیح. مجموعه جواب‌های کاندیدی که همه قیود را ارضا کنند مجموعه ممکن خوانده می‌شوند.

                                     

1. مثال

این یک مسئله ساده بهینه‌سازی است:

min f x = x 1 2 + x 2 4 {\displaystyle \min f\mathbf {x}=x_{1}^{2}+x_{2}^{4}}

مقید به:

x 1 ≥ 1 {\displaystyle x_{1}\geq 1}

و

x 2 = 1, {\displaystyle x_{2}=1,}

که در آن x {\displaystyle \mathbf {x} } نماد بردار x 1, x 2 است.

                                     
 • به شیوهای معنوی و فکری آغاز کرد و در نتیجه ریاضیات را به هنری آزاد تبدیل کرد. در واقع او روش قیاسی ریاضیات را معرفی و در عین حال دامنه آن را به خواص نظری
 • روش BFGS روشی در محاسبات عددی بهینه سازی ریاضیات است. برای برنامه سازی غیرخطی بدون قید این روش تقریبی برای روش بهینه سازی نیوتون است. جهت جستجو pk در
 • بهینه سازی ریاضیات مقید به کار می روند. روش پنالتی یک مسئله بهینه سازی محدود را با مجموعه ای از مسائل بدون قید جایگزین می کند. مسائل بدون قید با افزودن
 • اختراعات تازه و متفاوت گشود. دوران نوزایی در حقیقت دوران آزادی انسان از قید و بند طبیعت و نیز جهل خود خواسته انسان بود. طبیعت دیگر چیزی نبود که ماورا
 • در بنیان های ریاضیات پارادوکس راسل از مهم ترین پارادوکس های نظریه مجموعه ها است که توسط ریاضیدان و فیلسوف بریتانیایی برتراند راسل در سال معرفی شد
 • زبان شناس و نویسنده ایتالیایی بود.او بنیانگذار گمنام عصر رنسانس بود و در قید حیات او را مرد رنسانس می نامیدند اما امروز کمتر کسی او را به عنوان فردی می
 • در عملیات یکی از زیرشاخه های ریاضیات کاربردی است و جنبه های کاربردی آن در مهندسی صنایع نیز مورد توجه قرار می گیرد. ریاضیات کاربردی به متخصصان امکان می دهد
 • بود مشمول این قاعده شد. رونالد در طول دوران تحصیل استعداد درخشانی در ریاضیات از خود نشان داد. علی رغم از دست دادن مادرش در چهارده سالگی وی در همان سال
 • وی تنها اندیشمند بزرگ عصر روشنگری بود که در جریان انقلاب کبیر فرانسه در قید حیات بود. مخالفت کندورسه با خشونت های سازمان یافته دوران ترور و همچنین مخالفت
 • نیاموخت اما به جای آن به مطالعه ریاضیات پرداخت و به آن علاقه مند شد به گونه ای که در سال توانست به عنوان مدرس ریاضیات در همان دانشگاه به کار مشغول شود
 • عنوان عقود اسلامی استصناع - مرابحه - خرید دین - اضافه نموده است و در این قانون قید شده است که آیین نامه اجرایی این عقود باید به تصویب هیئت وزیران برسد. بنا
 • فضل الله بن علی حسنی راوندی فقیه شیعه شاعر و ادیب بود که به علوم عقلی و ریاضیات نیز می پرداخت. الکافی فی التفسیر تفسیر کلام الله المجید: ناتمام ماند الطراز